اخلاق كاربردي، از دانش‌هاي نوپديد است. هر چند در عالم غرب منابع متعددي با عنوان «اخلاق كاربردي» تدوين شده است، اما به نظر مي‌رسد هنوز تعريف دقيقي از اين شاخة علمي ارائه نشده است. از اين‌رو، بسياري از خوانندگان آن را با موضوعاتي همچون اخلاق عملي، اخلاق حرفه‌اي، اخلاق موضوعي و امثال آن خلط مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده است، ضمن ارائة تعريفي دقيق از اين علم، ابعاد سلبي و ايجابي، حدود و ثغور آن و همچنين ارتباط اخلاق كاربردي با موضوعاتي همچون فرااخلاق و اخلاق هنجاري را روشن نماييم. در مجموع، به نظر مي‌رسد اين اخلاق كاربردي با دانش‌ها و مسائلي همچون اخلاق هنجاري، علم اخلاق، اخلاق عملي، اخلاق موضوعي و امثال آن متفاوت است. اخلاق كاربردي عبارت است از: كاربست مباني و معيارهاي ارزش‌داوري اخلاقي، كه مباني ارزش‌داوري در فرااخلاق و معيارهاي ارزش‌داوري در اخلاق هنجاري مورد بحث قرار مي‌گيرند.


اخلاق اخلاق ,كاربردي ,ارزش‌داوري ,همچون ,اخلاق كاربردي ,اخلاق هنجاري ,معيارهاي ارزش‌داوري ,اخلاق موضوعي ,عملي، اخلاق ,اخلاق عملي، اخلاق منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

. افزايش اعضاي کانال تلگرام, آپ چنل خردستان zanezaft03 news فروشگاه ویواکس فرش ماشینی 1200 شانه آموزشگاه ارایشگری باران پاییزی ترانه های کودکان آموزش